KHO LƯU TRỮ THỰC PHẨM

Dự án
: KHO LƯU TRỮ THỰC PHẨM
Chủ đầu tư
: Công ty Cổ phần tập đoàn Sài Gòn PENINSULA
Thời gian
: 2018
Sản phẩm
: Hệ thống kiểm soát vào ra ICT