Make Your Life Smarter

Make Your Life Smarter

HỘI SỞ & CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

Dự án: Hội sở & chi nhánh Ngân hàng Công thương Việt Nam

Chủ đầu tư: Ngân hàng Công thương Việt Nam (Vietinbank)

Sản phẩm: Hệ thống kiểm soát ra vào Honeywell Pro-Watch