Make Your Life Smarter

Make Your Life Smarter

TÒA NHÀ PRU PLAZA

Dự án: Tòa nhà Pru Plaza

Chủ đầu tư: Bảo hiểm Prudential Việt Nam

Sản phẩm: Hệ thống kiểm soát ra vào Honeywell và hệ thống flap barrier TISO