Make Your Life Smarter

Make Your Life Smarter

Trình tự di tản Hệ thống âm thanh thông báo

Hệ thống thông tin công cộng và cảnh báo bao gồm một hệ thống tích hợp để quản lý sự di tản của con người trong tòa nhà. Chức năng cơ bản của một EWS là chuyển các tín hiệu báo động, các tín hiệu di tản và lời nói rõ ràng xác thực sang các loa phóng thanh nằm trong những khu vực có nguy hiểm. Hệ thống EWS sẽ hướng dẫn trình tự di tản một cách tự ñộng hoặc có thể hoạt động bắng tay.

Trình tự di tản

Việc sơ tán phải ñược sắp xếp cho mỗi sàn.

Tầng hầm phải được coi như một khu riêng biệt

Trình tự sơ tán phải như sau:

Khởi động tín hiệu trước cảnh báo, bằng thiết bị cảm ứng phát âm thanh trong hành lang tầng trệt và phòng an ninh cộng thêm các đầu dò nhìn thấy được. Cho phép độ trễ thời gian 5 phút trước khi khởi động việc sơ tán giai đoạn đầu

Sơ tán giai đoạn đầu:

So tán tầng chịu ảnh hưởng hỏa hoạn cùng với các tầng/vùng ở trên

Sơ tán giai đoạn hai: đi tới sơ tán tổng thể của tòa nhà