Make Your Life Smarter

Make Your Life Smarter

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VIỄN THÔNG VÀ SẢN XUẤT PHẦN MỀM FPT

Dự án: Trung tâm nghiên cứu công nghệ thông tin viễn thông và sản xuất phần mềm FPT

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần phần mềm FPT

Sản phẩm: Hệ thống kiểm soát ra vào Honeywell Pro-watch