Make Your Life Smarter

Make Your Life Smarter

KHO LƯU TRỮ THỰC PHẨM

Dự án: KHO LƯU TRỮ THỰC PHẨM

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần tập đoàn Sài Gòn PENINSULA

Sản phẩm: Hệ thống kiểm soát vào ra ICT